http://intranet.dasta.or.th


การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงนมโรงเรียน

ชื่อผลงาน การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงนมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270

สมาชิกในทีม :
 
1. เด็กหญิงพรวิลัย ไชยทุมมา
2. เด็กหญิงปดา พิมพ์กลาง
3. เด็กหญิงสิริวิภา แก้วจันทร์เหลา

แนวคิดในการประดิษฐ์
      เนื่องจากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้นักเรียนมีโอกาสดื่มนมทุกคน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของนักเรียนให้เจริญเติบโต แต่ปัญหาที่พบตามมาคือปัญหาการจัดเก็บขยะจากเศษถุงนมที่ดื่มแล้ว โรงเรียนจึงมีแนวคิดในการนำถุงนมที่ดื่มแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จากถุงนม นอกจากจะลดปัญหาขยะแล้วยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วย

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์
1. ถุงนมที่ใช้แล้ว        
2. ด้าย 1 หลอด
3. กรรไกร 1 อัน         
4. ก้านมะพร้าว 1 กำ
5. เทปก้าน (ฟลอร่าเทป ) 1 ม้วน
6. ถังน้ำสะอาด 1 ถัง
7. ผ้าแห้งสะอาด 1 ผืน
การนำไปใช้ประโยชน์
1. ใช้ประดับแจกันเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านความสวยงาม
2. สามารถนำไปเป็นของชำร่วยเนื่องในโอกาสต่างๆ
3. สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้ประดิษฐ์ดอกไม้

  Hits: 906 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้1347  
 
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2544 โดยกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (15/12/2553)
 ช้างน้อยกระปุกออมสิน (16/12/2553)
 นาฬิกาจากขวดน้ำ (16/12/2553)
 กล่องทิชชูจากขวดน้ำ (16/12/2553)
 กิจกรรมในโครงการ ท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาสิ่งแวดล้อม (17/12/2553)
จำนวน 5 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]